На новорічні свята Укрзалізниця скасувала можливість повернення квитків через Інтернет

Ук­рза­ліз­ни­ця тим­ча­со­во вво­дить об­ме­жу­валь­ні за­хо­ди з прид­бання і по­вер­нення про­їз­них до­ку­мен­тів, щоб не до­пус­ти­ти спе­ку­ля­цій, злов­жи­вань з квит­ка­ми та уник­ну­ти штуч­но­го де­фі­ци­ту у пе­рі­од но­во­річ­но-різ­двя­них свят. Зок­ре­ма, з 15 груд­ня 2018 ро­ку по 15 січ­ня 2019 ро­ку ді­яти­муть об­ме­жен­ня на пос­лу­ги по­вер­нення квит­ків че­рез ін­тернет та офор­млен­ня гру­по­вих за­явок.

 

«Як свід­чить ана­ліз, про­ве­де­ний спе­ці­аліс­та­ми Ук­рза­ліз­ни­ці, знач­на кіль­кість квит­ків ви­ку­по­ву­єть­ся че­рез ін­тернет у пер­ші хви­ли­ни від­крит­тя про­да­жу, а по­тім знач­на їх час­ти­на по­вер­та­єть­ся у про­даж пе­ред від­прав­ленням по­їз­да. Та­кі да­ні свід­чать про те, що квит­ки оп­том ви­ку­по­ву­ють­ся для їх по­даль­шо­го пе­реп­ро­да­жу.

 

Щоб уник­ну­ти злов­жи­вань, з 15 груд­ня по 15 січ­ня че­рез он­лайн-сис­те­му про­да­жу квит­ків про­їз­ні до­ку­мен­ти мож­на бу­де ли­ше прид­ба­ти. Для то­го, щоб їх по­вер­ну­ти, не­об­хідно бу­де звер­ну­ти­ся до за­ліз­ничної ка­си», — й­деться у по­ві­дом­ленні прес-цен­тру ПАТ «Ук­ра­їнсь­ка за­ліз­ни­ця».

 

Та­кож ді­яти­муть об­ме­жен­ня що­до офор­млен­ня гру­по­вих за­явок на па­са­жирсь­кі пе­ре­ве­зен­ня, які, як пра­ви­ло, здій­сню­ють­ся ту­рис­тични­ми фір­ма­ми. В Ук­рза­ліз­ни­ці виз­на­чи­ли, що в пе­рі­од під­ви­ще­но­го по­пи­ту гру­по­ві за­мов­лення квит­ків мож­на бу­де офор­млю­ва­ти ли­ше за на­яв­ності віль­них місць у до­дат­ко­вих по­їз­дах. Усі міс­ця гра­фі­ко­вих по­їз­дів бу­дуть з’яв­ля­ти­ся для про­да­жу у віль­но­му дос­ту­пі в он­лайн-сис­те­мі або у за­ліз­ничних ка­сах.

Оцените статью: 
0
Нашли опечатку в тексте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter


МУЖСКОЙ ЖУРНАЛ "WINNER"


ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ "BEAUTY"


НОВОСТИ ОТ ПОРТАЛА ГОНЕВА.НЕТ


НОВОСТИ МИРА КИНО